زبان مردم

 آدمی اگر پیامبر هم باشد، از زبان مردم آسوده نیست زیرا:
اگر بسیار کار کند، میگویند احمق است؛ اگر کم کار کند، می گویند تنبل است؛
اگر بخشش کند، میگویند افراط میکند؛ اگر جمع گرا باشد، میگویند بخیل است؛
اگر ساکت و خاموش باشد، میگویند لال است؛ اگر زبان آوری کند، مبگویند ورٌاج و پرگوست؛
اگر روزه برآرد و شب ها نماز بخواند، میگویند ریاکار است؛ و اگر نکند، میگویند کافر است و بی دین؛
 لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد 

(شیخ بهایی)

 

/ 0 نظر / 11 بازدید