سه چیز

سه چیز در زندگی هیچگاه باز نمی گردند:زمان، کلمات و موقعیت ها.

سه چیز در زندگی هیچگاه نباید از دست بروند:
آرامش، امید و صداقت.

سه چیز در زندگی هیچگاه قطعی نیستند:
رؤیاها، موفقیت و شانس.

سه چیز در زندگی از با ارزش ترین ها هستند:
عشق، اعتماد به نفس و دوستان.

/ 0 نظر / 12 بازدید