تفاوت دیدگاه

تفاوت دیدگاه سگ و گربه نسبت به انسان:

سگ: اون به من غذا و آب می ده . برام جای خواب درست می کنه. باهام مهربونه و بازی می کنه . اون باید خدا باشه!
گربه: اون به من غذا و آب می ده . برام جای خواب درست می کنه . باهام مهربونه و بازی می کنه . من باید خدا باشم!!

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید