نوشتن

نویسنده شدن مثل دکتر شدن یا پلیس شدن یک تصمیم شغلی نیست ، تو نویسنده شدن را انتخاب نمی کنی، بلکه ناگهان این واقعیت را می پذیری که برای کار دیگری ساخته نشده ای !

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید