روزنامه نگار اينترنت

مطالب کوتاه و خواندنی برای آن ها که وقت زیادی ندارند

حضور دیگران ...
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢٦  

حضور هیچ کس در زندگی ما اتفاقی نیست؛ خداوند در هر حضور رازی نهان کرده برای کمال ما، خوش آن روزی که دریابیم راز این حضور را ...

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
عشق و دوری
ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱٧  
دوری عشق های کوچک را از بین می برد اما به عشق های بزرگ عظمت می دهد
مانند باد که یک کبریت کوچک را خاموش  اما شعله های عظیم آتش را بزرگتر می کند
کلمات کلیدی: جملات قصار
 
مقدار ثابت
ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱٧  

حاصاضرب توان در ادعا مقداری ثابت است . هرچه توان انسان کمتر باشد ، ادعای او بیشتر است و هرچه توان انسان بیشتر شود ، ادعایش کمتر می گردد

 


کلمات کلیدی: جملات قصار
 
تفاوت دیدگاه
ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱٧  

تفاوت دیدگاه سگ و گربه نسبت به انسان:

سگ: اون به من غذا و آب می ده . برام جای خواب درست می کنه. باهام مهربونه و بازی می کنه . اون باید خدا باشه!
گربه: اون به من غذا و آب می ده . برام جای خواب درست می کنه . باهام مهربونه و بازی می کنه . من باید خدا باشم!!

 

 


کلمات کلیدی: طنز
 
زبان مردم
ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۸  

 آدمی اگر پیامبر هم باشد، از زبان مردم آسوده نیست زیرا:
اگر بسیار کار کند، میگویند احمق است؛ اگر کم کار کند، می گویند تنبل است؛
اگر بخشش کند، میگویند افراط میکند؛ اگر جمع گرا باشد، میگویند بخیل است؛
اگر ساکت و خاموش باشد، میگویند لال است؛ اگر زبان آوری کند، مبگویند ورٌاج و پرگوست؛
اگر روزه برآرد و شب ها نماز بخواند، میگویند ریاکار است؛ و اگر نکند، میگویند کافر است و بی دین؛
 لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد 

(شیخ بهایی)

 


کلمات کلیدی: جملات قصار